11-letter words ending with A

Dive into the specific realm of 11-letter words that conclude with the letter A. This focused section reveals the fascinating ways in which words of this particular length, ending with A, contribute to the richness of the English language. Whether it's for expanding your vocabulary, solving puzzles, or simply for the love of words, discover how these terms uniquely blend length and ending sound.

 • quinquennia 29
 • hydroxyurea 28
 • hyperthymia 27
 • alexithymia 26
 • cyclothymia 26
 • dysrhythmia 26
 • hyperorexia 26
 • hypnophobia 26
 • hypsophobia 26
 • pyrrhuloxia 26
 • chuckawalla 25
 • coleorrhiza 25
 • conjunctiva 25
 • cyberphobia 25
 • hydrophobia 25
 • hyperphagia 25
 • hypokalemia 25
 • paraphraxia 25
 • rhizoctonia 25
 • azoospermia 24
 • chikungunya 24
 • chimichanga 24
 • hypothermia 24
 • pachydermia 24
 • phagophobia 24
 • psychodrama 24
 • rhabdomyoma 24
 • spermatozoa 24
 • tachyphasia 24
 • amphithecia 23
 • amphitricha 23
 • bathophobia 23
 • coenenchyma 23
 • collenchyma 23
 • exanthemata 23
 • haemophobia 23
 • hypercapnia 23
 • hypercarbia 23
 • hypocorisma 23
 • lymphopenia 23
 • maquiladora 23
 • nyctophobia 23
 • nymphomania 23
 • ochlophobia 23
 • pathophobia 23
 • phonophobia 23
 • photophobia 23
 • phytoplasma 23
 • prosenchyma 23
 • scyphistoma 23
 • taphephobia 23
 • taphophobia 23
 • tufftaffeta 23
 • xiphisterna 23
 • cladophylla 22
 • ejectamenta 22
 • glyptotheca 22
 • hybridomata 22
 • hydrargyria 22
 • hypesthesia 22
 • hypnopaedia 22
 • hyposthenia 22
 • lalapalooza 22
 • metasequoia 22
 • pachysandra 22
 • psychedelia 22
 • psychodelia 22
 • rhombohedra 22
 • scopophobia 22
 • tachycardia 22
 • toxicomania 22
 • typographia 22
 • welwitschia 22
 • chrysocolla 21
 • cyclopaedia 21
 • cycloplegia 21
 • dromophobia 21
 • haemophilia 21
 • hebephrenia 21
 • heterokarya 21
 • heterotaxia 21
 • hierophobia 21
 • hydromedusa 21
 • hymenoptera 21
 • hypermnesia 21
 • hyperplasia 21
 • hypersomnia 21
 • hypoplastra 21
 • leukoplakia 21
 • mycodomatia 21
 • pericynthia 21
 • perionychia 21
 • phyllomania 21
 • quadriennia 21
 • syphilomata 21
 • amphisbaena 20
 • anemophobia 20
 • autotoxemia 20
 • bacchanalia 20
 • bibliotheca 20
 • bodhisattva 20
 • bradycardia 20
 • chiliahedra 20
 • coprophilia 20
 • cryptomeria 20
 • emetophobia 20
 • empyreumata 20
 • encephaloma 20
 • epencephala 20
 • epicheirema 20
 • folktronica 20
 • hydrosomata 20
 • hypogastria 20
 • ipecacuanha 20
 • kitchenalia 20
 • necrophobia 20
 • pantophobia 20
 • pinacotheca 20
 • pyritohedra 20
 • scopophilia 20
 • spermatheca 20
 • subschemata 20
 • xerostomata 20
 • agoraphobia 19
 • anglophobia 19
 • cephalalgia 19
 • chaulmoogra 19
 • chondromata 19
 • choreodrama 19
 • condylomata 19
 • contrayerva 19
 • diencephala 19
 • dodecahedra 19
 • dyscalculia 19
 • dyssynergia 19
 • enchondroma 19
 • erythraemia 19
 • erythropsia 19
 • etymologica 19
 • graphomania 19
 • haemangioma 19
 • kawanatanga 19
 • kleptomania 19
 • kotahitanga 19
 • leucoplakia 19
 • negrophobia 19
 • paedophilia 19
 • paragraphia 19
 • parataniwha 19
 • plasmalemma 19
 • progymnasia 19
 • rejoneadora 19
 • rhinophonia 19
 • saltimbocca 19
 • spanakopita 19
 • spanokopita 19
 • tetrahymena 19
 • xenoglossia 19
 • abracadabra 18
 • acronymania 18
 • archesporia 18
 • arctophilia 18
 • astraphobia 18
 • astrocytoma 18
 • astrophobia 18
 • differentia 18
 • epirrhemata 18
 • epithalamia 18
 • epithelioma 18
 • erotophobia 18
 • fothergilla 18
 • francomania 18
 • haematomata 18
 • hemeralopia 18
 • hemianopsia 18
 • hibernacula 18
 • impedimenta 18
 • kinesthesia 18
 • leiomyomata 18
 • logagraphia 18
 • maceranduba 18
 • melancholia 18
 • necrophilia 18
 • opisthosoma 18
 • paraphrenia 18
 • perichaetia 18
 • perinephria 18
 • phantasmata 18
 • philodendra 18
 • plasmodesma 18
 • pleiochasia 18
 • plerophoria 18
 • prothalamia 18
 • sitiophobia 18
 • stereotaxia 18
 • technomania 18
 • tibiofibula 18
 • transphobia 18
 • acidanthera 17
 • anglophilia 17
 • bacillaemia 17
 • bacteraemia 17
 • bibliomania 17
 • calceamenta 17
 • carcinomata 17
 • cicatricula 17
 • cleptomania 17
 • diverticula 17
 • dolphinaria 17
 • dyspareunia 17
 • encheiridia 17
 • fashionista 17
 • halleflinta 17
 • infundibula 17
 • mammillaria 17
 • memorabilia 17
 • menorrhagia 17
 • papillomata 17
 • perestroika 17
 • perispomena 17
 • pleurodynia 17
 • prosopopeia 17
 • pseudopodia 17
 • receptacula 17
 • rhinorrhoea 17
 • rhododendra 17
 • septicaemia 17
 • steatopygia 17
 • subopercula 17
 • subumbrella 17
 • synesthesia 17
 • timbromania 17
 • tuberculoma 17
 • allocheiria 16
 • amenorrhoea 16
 • anacoluthia 16
 • baresthesia 16
 • blennorrhea 16
 • cenesthesia 16
 • christiania 16
 • cladosporia 16
 • demonomania 16
 • entomofauna 16
 • etheromania 16
 • glossodynia 16
 • grandiflora 16
 • gubernacula 16
 • haemostasia 16
 • heterotopia 16
 • incarvillea 16
 • involucella 16
 • lepidoptera 16
 • leucodermia 16
 • leucorrhoea 16
 • malonylurea 16
 • megalomania 16
 • orchestrina 16
 • paludamenta 16
 • panesthesia 16
 • paranthelia 16
 • paresthesia 16
 • passacaglia 16
 • prolegomena 16
 • retrophilia 16
 • scleroderma 16
 • scolopendra 16
 • somesthesia 16
 • spermagonia 16
 • spermogonia 16
 • synclinoria 16
 • thalassemia 16
 • trichinella 16
 • verumontana 16
 • acetonaemia 15
 • albuminuria 15
 • aniseikonia 15
 • appressoria 15
 • assafoetida 15
 • automobilia 15
 • bacteriuria 15
 • bimillennia 15
 • calceolaria 15
 • carpentaria 15
 • collectanea 15
 • counterplea 15
 • crassamenta 15
 • definientia 15
 • deinotheria 15
 • electronica 15
 • globigerina 15
 • isometropia 15
 • miscellanea 15
 • oneirodynia 15
 • orthodontia 15
 • paronomasia 15
 • petalomania 15
 • postliminia 15
 • protonemata 15
 • pseudologia 15
 • supernacula 15
 • treponemata 15
 • tulipomania 15
 • anaesthesia 14
 • androclinia 14
 • fritillaria 14
 • granulomata 14
 • mangalsutra 14
 • mesogastria 14
 • paragenesia 14
 • periodontia 14
 • sansevieria 14
 • saprolegnia 14
 • sialorrhoea 14
 • sideropenia 14
 • sinfonietta 14
 • sporangiola 14
 • steatorrhea 14
 • stenocardia 14
 • stomatodaea 14
 • telesthesia 14
 • tetraplegia 14
 • antimalaria 13
 • antonomasia 13
 • entoplastra 13
 • idioglossia 13
 • liriodendra 13
 • mantelletta 13
 • neutropenia 13
 • pasteurella 13
 • periselenia 13
 • proteinuria 13
 • retinispora 13
 • retinospora 13
 • saintpaulia 13
 • somatotonia 13
 • superstrata 13
 • suspensoria 13
 • terebratula 13
 • utricularia 13
 • gentianella 12
 • glossolalia 12
 • interlingua 12
 • sanguinaria 12
 • selaginella 12
 • understrata 12
 • unguentaria 12
 • taratantara 11

More 11 letter words